Cookies & privacy

Rejoko Beheer B.V. verzamelt persoonsgegevens. De wijze waarop dat gebeurt, wordt beschreven in dit Privacy Statement. Het geldt zowel voor het geval de persoonsgegevens verzameld zijn bij de betrokkene als voor het geval de persoonsgegevens niet van betrokkene zijn verkregen. 

Identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke 

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Rejoko Beheer B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09134423, gevestigd aan Mosweg 2 te Bennekom.

Categorieën van persoonsgegevens, verwerkingsdoeleinden en rechtsgronden 

Rejoko Beheer B.V. verwerkt persoonsgegevens als daarvoor toestemming gegeven is. Dat is bijvoorbeeld het geval als er een (contact)formulier wordt ingevuld op de website. Rejoko Beheer B.V. verwerkt hiervoor de navolgende gegevens: 

  • Voornaam en/of achternaam 
  • Emailadres 

Wij verwerken uw gegevens om u op de hoogte te houden over lopende projecten, zodat u tijdig weet wanneer u zich in kunt schrijven voor een van onze projecten. Met uw toestemming geven wij uw contactgegevens door aan de makelaar die voor ons onze projecten in de verkoop neemt. Rejoko Beheer B.V. verwerkt ook persoonsgegevens van u vanwege de koop van één van onze woningen. Rejoko Beheer B.V. verwerkt hiervoor de volgende gegevens: 

  • Voornaam en/of achternaam 
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Met welk legitimatiebewijs u zich heeft gelegitimeerd en het nummer van het legitimatiebewijs 
  • Overige gegevens die noodzakelijk zijn voor het opstellen van de koopakte 

De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de koopovereenkomst. 

Ontvangers 

Rejoko Beheer B.V. zal in sommige gevallen persoonsgegevens delen met partijen die de betreffende gegevens in haar opdracht verwerken. Dat zijn zogenaamde “verwerkers”. Zij beoogt niet om daarnaast persoonsgegevens te delen met nog andere partijen, zogenaamde “ontvangers”, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de koopovereenkomst of te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Bewaartermijnen 

Rejoko Beheer B.V. bewaart de gegevens die door haar verzamelt worden niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren. 

Rechten van de betrokkene 

U kunt bij Rejoko Beheer B.V. een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te laten verwijderen. Ook kunt u bezwaar maken tegen de (verdere) verwerking van uw gegevens. Als Rejoko Beheer B.V. uw persoonsgegevens verwerkt op basis van uw toestemming, kunt u die toestemming op ieder moment weer intrekken. Vanaf dat moment zullen wij geen persoonsgegevens meer van u verwerken, tenzij wij daarvoor een andere grondslag hebben. 

Voor al deze zaken en voor overige vragen kunt u contact opnemen met Rejoko Beheer B.V. op tolsteegsingel@rejoko.nl. Wij zullen z.s.m. reageren op uw bericht. 

Mocht u het niet eens zijn met de omgang van persoonsgegevens door Rejoko Beheer B.V., dan vernemen wij dat graag van u. Wij gaan er vanuit dat wij in dat geval gezamenlijk tot een oplossing komen. Indien u daarover onverhoopt anders denkt en meent dat Rejoko Beheer B.V. handelt in strijd met de geldende wet- en regelgeving over persoonsgegevens, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag). 

Overig 

Rejoko Beheer B.V. gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Rejoko Beheer B.V. passende technische en organisatorische maatregelen getroffen, waardoor een passende beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is. Persoonsgegevens worden bovendien niet langer bewaard dan noodzakelijk is. 

Juni 2020